Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • Kinh doanh

  Mrs Jennifer

  (84)963474369

  jennifer.nguyen@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Huong (HCM)

  (84)888183369

  huong@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Kate

  (84)339725102

  overseas1@green-earth.vn

FanpageFacebook

Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương quy định về khai báo hóa chất.

Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương quy định về khai báo hóa chất.

Nội dung cụ thể, hướng dẫn về khai báo hóa chất nhập khẩu và sản xuất trong nước đều được nêu rõ trong thông tư này.
Ngoài ra thông tư còn chứa các Mẫu Văn bản phục vụ cho việc khai báo!

Down nội dung chi tiết: Thông tư số 40/2011/TT-BCT

Biểu mẫu Bản khai báo hóa chất - Phụ lục 1 TT 40/2011/TT-BCT
 
PHỤ LỤC 1
MẪU BẢN KHAI BÁO HÓA CHẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN KHAI BÁO HÓA CHẤT
Căn cứ Luật Hóa chất;
Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số      /2011/TT-BCT ngày   tháng   năm 2011 của Bộ Công thương quy định khai báo hóa chất.
 
Phần I
THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hóa chất:
2. Mã số thuế:
3. Địa chỉ của trụ sở chính:
4. Điện thoại:                                     Fax:                            Email:
5. Họ và tên người đại diện pháp luật:                         Chức vụ:
6. Loại hình hoạt động: Sản xuất □               Nhập khẩu □                  Sử dụng □
7. Nơi đặt cơ sở sản xuất, sử dụng, bảo quản:
 
8. Cửa khẩu nhập hóa chất:
9. Các thông tin khác:
- Họ tên người phụ trách khai báo:
- Số điện thoại di động:
- Email:
 
Phần II
THÔNG TIN VỀ HÓA CHẤT
1. Thông tin hóa chất
STT Mã HS Mã CAS Tên thương mại Tên IUPAC Công thức hóa học Khối lượng Mục đích sản xuất Xuất xứ
1                
2                
3                
4                
5                
2. Thông tin khác:
2.1. Đối với loại hình nhập khẩu
Số Hóa đơn (Invoice):
 
Công ty xuất khẩu:
Cửa khẩu nhập hóa chất:
Ngày ký hóa đơn (Invoice):
 
Quốc gia:
2.2. Đối với loại hình sản xuất
Địa chỉ nơi sản xuất:
Tôi cam đoan tất cả các thông tin khai báo trên đây đúng và đầy đủ theo quy định của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP và Thông tư số 39/2011/TT-BCT./.
 
  ….., ngày … tháng … năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KHAI BÁO
(
ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
Ghi chú:
Khối lượng được khai theo tổng số lượng nhập khẩu của hợp đồng, những lần nhập khẩu tiếp theo khai theo chi tiết của hóa đơn (invoice).