Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • Kinh doanh

  Mrs Jennifer

  (84)963474369

  jennifer.nguyen@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Alan

  (84)888183369

  huong@green-earth.vn

 • Kinh doanh

  Ms Kate

  (84)339725102

  overseas1@green-earth.vn

FanpageFacebook

MẶT HÀNG CẦN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NĂM 2020

Quyết định công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Quyết định đã công bố các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, bao gồm tên hàng hóa, mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng.


Quyết định cũng quy định biện pháp quản lý được áp dụng đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 được sản xuất trong nước và các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

Theo đó, đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, biện pháp quản lý được áp dụng theo qui định tại Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và thay thế cho biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN, QCVN 19:2019/BKHCN, QCVN 20:2019.

Đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 sản xuất trong nước, biện pháp quản lý được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2019 và thay thế Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ về việc công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tải Quyết định tại đây./.